Άλλες πληροφορίες

API Errors

Learn more

Εξαγωγή δεδομένων

Learn more

Webhooks

Learn more

API Keys

After logging into your account, your API keys can be located at: Settings ⟶ API Keys

There will be two private keys – one for Sandbox mode and one for Live mode. If you have not yet registered for Live mode, then there will only be a Sandbox key. To make them easy to distinguish, sandbox keys are prefixed with sbpb_ and live keys with lvpb_.

Note

These are private keys, so keep them safe. Anyone who obtains your private API key can make API requests on your behalf!

Λειτουργία Sandbox έναντι ζωντανής λειτουργίας

Η πρόσβαση στο API του i-bank e-Simplify μπορεί να γίνει σε λειτουργία Sandbox ή σε ζωντανή λειτουργία. Στη λειτουργία Sandbox, όλα τα payments προσομοιώνονται. Στη ζωντανή λειτουργία, τα payments είναι πραγματικά. Το κλειδί ΑΡΙ που έχει προσδιοριστεί στα αιτήματα ΑΡΙ καθορίζει τη λειτουργίας στην οποία αποκτάται πρόσβαση. Όταν συνδέεστε στη διαδικτυακή πύλη i-bank e-Simplify, μπορείτε να αλλάξετε την προβολή δεδομένων Sandbox σε προβολή ζωντανών δεδομένων και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας το κουμπί εναλλαγής στην κεφαλίδα.